Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 


ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie Platformy Productive24 do budowania wieloplatformowych systemów biznesowych w czasie rzeczywistym przez nie-programistów” w ramach działania 3.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (eLeader) poprzez wdrożenie przez firmę wyników prac B+R w postaci innowacyjnego na skalę międzynarodową produktu – platformy Productive24. Innowacją w stosunku do istniejących na rynku systemów jest możliwość tworzenia i modyfikowania biznesowych aplikacji wieloplatformowych przez nie-programistów w co najmniej 4 razy krótszym czasie wraz z możliwością obserwacji procesu tworzenia aplikacji na bieżąco przez użytkownika końcowego.

Planowane efekty:

Kluczowe cechy produktu wytworzonego w wyniku realizacji projektu:

  • – tworzenie aplikacji równolegle na platformy web, iOS, Android i Windows,
  • – możliwość projektowania i budowania wieloplatformowych aplikacji biznesowych przez nie-programistów,
  • – możliwość kontroli i weryfikacji wyników pracy projektanta na każdym etapie,
  • – co najmniej cztery razy krótszy czas powstawania aplikacji w porównaniu do tradycyjnych metodami wytwarzania,
  • – oszczędność na poziomie 90% kosztów z tytułu krótszego czasu tworzenia oraz możliwości zatrudnienia osób o niższych kwalifikacjach,
  • – wymogi sprzętowe i koszt utrzymania infrastruktury sprzętowej jest porównywalny z wymogami i kosztami utrzymania alternatywnej aplikacji dedykowanej.

Zadania: cel projektu zostanie zrealizowany dzięki inwestycji w środki trwałe. Grupy docelowe: odbiorcami będą obecni oraz nowi klienci eLeader zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Grupę docelową stanowią branże: BIFS i FMCG.

Wartość projektu:   1 538 008,97 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  732 421,47 PLN


Firma FINANTEQ SA (do sierpnia 2014 eLeader Sp. z o.o.) zrealizowała projekt „Dynamiczna Platforma Mobilnych Usług Dodanych”.

Projekt został dofinansowany w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Okres realizacji: 2012-2015.

Kontakt:
FINANTEQ SA
ul. Nałęczowska 16
20-701 Lublin
tel. +48 81 536 96 92
e-mail: contact@finanteq.com

 


Firma eLeader Sp. z o.o. zrealizowała projekt „Budowa platformy wielosystemowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji internetowych”.

Projekt został dofinansowany w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń prac B+R osi priorytetowej 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Okres realizacji: 2009-2013.

Kontakt:
eLeader Sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 16
20-701 Lublin
tel. +48 81 536 96 90
e-mail: info@eleader.pl